กวางสีแสวงหาความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียน
 การเผยแพร่:2010-05-05 14:40:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI
   เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสีในฐานะศูนย์เชื่อมโยงการติดต่อระหว่างจีนกับอาเซียน ปัจจุบันกําลังใช้ควา

เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสีในฐานะศูนย์เชื่อมโยงการติดต่อระหว่างจีนกับอาเซียน ปัจจุบันกําลังใช้ความได้เปรียบของตนพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศต่างๆในอาเซียน หลายปีมานี้ กวางสีให้ความสําคัญต่อผลกระทบทางวัฒนธรรม แสวงหาวิธีการเชิดชูวัฒนธรรมยอดเยี่ยมของประชาชาติจีน โดยดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามสถานที่ต่างๆทั้งในและต่่างประเทศ

กวางสีตั้งอยู่ทางภาคใต้ของจีน อยู่ในศูนย์เศรษฐกิจภาคใต้ของจีน ศูนย์เศรษฐกิจภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและศูนย์เศรษฐกิจอาเซียน อยู่ริมแม่นํ้า อยู่ริมทะเล มีฐานะและบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิ่งในการดําเนินความร่วมมือกับประเทศอาเซียน นอกจากความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจและความมั่นคงแล้ว การเสริมสร้างความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียนมีความสําคัญอย่างยิ่ง หน่วยงานด้านวัฒนธรรมของกวางสีใช้ความได้เปรียบของตน พยายามขยายอิทธิพลของตนในประเทศอาเซียน อย่างเช่นจัดเทศกาลศิลปะเพลงพื้นเมืองระหว่างประเทศในเมืองหนานหนิง จัดงานมหกรรมจีนอาเซียนทุกปีเป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดการประชุมฟอรั่มวัฒนธรรม สร้างเวทีแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียน เริ่มจากเดือนกันยายนปี 2006 เป็นต้นมา กวางสีได้จัด"การประชุมฟอรั่มกิจการวัฒนธรรมจีน-อาเซียน"ที่เมืองหนานหนิงสองครั้งต่อเนื่องกัน ซึ่งประเทศต่างๆในอาเซียนเข้าร่วมอย่างแข็งขัน การประชุมฟอรั่มดังกล่าวนี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงปาฐกถา การเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ และการเจรจาเกี่ยวกับรายการความร่วมมือเป็นต้น สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในอาเซียน การประชุมฟอรั่มได้ประกาศ"คําแถลงว่าด้วยการประชุมฟอรั่มกิจการวัฒนธรรมจีน-อาเซียน" ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกวางสีกับประเทศต่างๆในอาเซียน ปัจจุบัน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของกวางสีกําลังเร่งเตรียมการประชุมฟอรั่มกิจการวัฒนธรรมครั้งที่สามและการกําหนด"โครงการความร่วมมือเกี่ยวกับกิจการวัฒนธรรมจีน-อาเซียน"

ขณะเดียวกัน ได้แสวงหาความร่วมมือรูปแบบใหม่การศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เริ่มดําเนินโครงการ"ถนนแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมจีน-อาเซียน"ที่เมืองหนานหนิงอย่างเป็นทางการ โดยวางแผนว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปีสร้างโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษของจีนกับอาเซียน ให้ความรู้ด้านต่างๆเช่นประเพณีและทิวทัศน์ทางวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนเป็นเนื้อหาการสอน ได้คัดเลือกโรงเรียน 10 แห่งดําเนินการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับ 10 ประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ร่วมมือกับสถาบันภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สร้างศูนย์ฝึกอบรม"แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการศึกษาจีน-อาเซียน" ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียนได้ขยายวงกว้างมากขึ้น

ส่วนหน่วยงานภาพยนตร์วิทยุโทรทัศน์พยายามสร้างระบบความร่วมมือด้านการสื่อสารในประเทศอาเซียนด้วยกัน สถานีโทรทัศน์กวางสีได้จัดทํารายการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจีน และร่วมมือกับสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของประเทศอาเซียน ปัจจุบัน สถานีวิทยุประชาชนกวางสีได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสื่อมวลชนของประเทศอาเซียน 5 แห่ง ซึ่งรวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุเสียงประชาชนโฮ ชิ มินห์(Ho Chi Minh)ของเวียดนาม สถานีวิทยุกวาง นินห์(Quang Ninh)ของเวียดนาม และสถานีวิทยุแห่งชาติกัมพูชาเป็นต้น สัญญาญคลื่นสั้นได้ครอบคลุมถึงไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาและส่วนหนึ่งของมาเลเซีย รายการวิทยุครอบคลุมประชากรกว่า 60 ล้านคนของประเทศอาเซียน

ในด้านการตีพิมพ์หนังสือ ปีที่แล้ว สํานักพิมพ์มหาวิทยาััลัยครุศาสตร์กวางสีส่งคณะผู้แทนไปเวียดนาม ดําเนินการติดต่ออย่างมีประสิทธิผลกับสํานักพิมพ์การศึกษาเวียดนามและคณะภาษาจีนของมหาวิทยาลัยฮานอย เพื่อร่วมมือกันตีพิมพ์บทเรียนของโรงเรียนประถมและมัธยมเวียดนามที่มีทั้งภาษาเวียดนามและภาษาจีน ในปีเดียวกัน สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์กวางสีกับบริษัทของมาเลเซียร่วมกันตีพิมพ์หนังสือ"ภาพการ์ตูนเกี่ยวกับวิชาความรู้ของขงจื้อและคัมภีร์จีน" เริ่มจําหนายในช่วงครึ่งหลังของปี ยอดการจําหน่ายในมาเลเซียจํานวน 100,000 เล่ม
 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น