คณะมนตรีพาณิชย์จีน-อาเซียนจะส่งเสริมความร่วมมืออนุภูมิภาคอาเซียน
 การเผยแพร่:2010-05-05 15:21:48   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI
   ถ้ากล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน ความร่วมมือส่วนอนุภูมิภาคมีบทบาทสําค

ถ้ากล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน ความร่วมมือส่วนอนุภูมิภาคมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง นายสู่ หนิงหนิง เลขาธิการบริหารฝ่ายจีนคณะมนตรีีพาณิชย์จีน-อาเซียนเคยไปอนุภูมิภาคอาเซียนหลายครั้งในช่วง 20 ปีของการทํางานด้านการพาณิชย์อาเซียน เขามีความประทับใจอย่างลึกยิ่งต่ออนุภูมิภาคอาเซียน
 
นายสู่ หนิงหนิงกล่าวว่า ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีจีน-อาเซียนที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ นายหยาง เจี๋ยฉือ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้เสนอให้เสริมสร้างความร่วมมืออนุภูมิภาคซึ่งรวมทั้งความร่วมมืออ่าวเป่ยปู้ และบรรดาผู้แทนของประเทศอาเซียนก็ได้กล่าวคําปราศรัย โดยหวังว่าจีนเข้าร่วมความร่วมมืออนุภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนและช่วยเหลือกระบวนการรวมเป็นหนึ่งเดียวทางเศรษฐกิจของอาเซียน นอกจากนี้ การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจภายในประเทศอาเซียนก็เป็นเป้าหมายสําคัญของประชาคมอาเซียน และก็เป็นเป้าหมายของอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคด้วย อาเซียนหวังว่าจีนสามารถเข้าร่วมความร่วมมืออนุภูมิภาคของพวกเขาได้ ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า การเพิ่มพูนความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคเป็นความเข้าใจร่วมกันของจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิหลังที่ดีมากสําหรับความร่วมมือในแพนอ่าวเป่ยปู้
 
นายสู่ หนิงหนิงเคยเน้นหลายครั้งว่า ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนควรมุ่งคิดสร้างสรรค์ใหม่ เพระาว่าเป็นประสบการณ์สําคัญของทั้งสองฝ่ายระหว่างความร่วมมือเป็นเวลากว่า 10 ปี และก็เป็นจุดสําคัญที่จะทําให้ทั้งสองฝ่ายดําเนินความร่วมมืออย่างลุ่มลึกต่อไปได้ นายสู่ หนิงหนิงเสนอให้จัดการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมืออนุภูมิภาคซึ่งมีประเทศสมาชิกความร่วมมือแพนอ่าวเป่ยปู้และองค์กรความร่วมมือของอนุภูมิภาคอาเซียนต่างๆ เข้าร่วมด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ร่วมกันอภิปรายสาระสําคัญของความร่วมมือ เช่น แต่ละสาขาจะดําเนินความร่วมมือกันอย่างไร จะสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างไร เป็นต้น
 
นายสู่ หนิงหนิงเห็นว่า ความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคมีความจําเป็นต้องแสดงบทบาทของหอการค้า หอการค้าของประเทศสมาชิกแพนอ่าวเป่ยปู้มีความจําเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมือกัน เนื่องจากหอการค้าได้ถือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นจุดเริ่มต้น ระหว่างกันจึงบรรลุความเห็นพ้องต้องกันได้ นอกจากนี้ หอการค้ามีลักษณ์พิเศษตรงที่มีความยืดหยุ่น เป็นสะพาน และเป็นเครือข่าย จึงมีความสะดวกในการดําเนินความร่วมมือ
 
สร้างกลไกความร่วมมือของหอการค้า ผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สร้างพื้่นฐานทางเศรษฐกิจและบรรยากาศสังคม สามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ฉะนั้น การสร้างกลไกความร่วมมือของหอการค้าในประเทศอนุภาคแพนอ่าวเป่ยปู้ มีความหมายสําคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาล และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจ นายสู่ หนิงหนิงเผยว่า คณะมนตรีพาณิชย์จีน-อาเซียนได้มีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหอการค้าของประเทศแพนอ่าวเป่ยปู้แล้ว ได้มีการลงนามในบันทึกช่วยจําที่เกี่ยวข้องกับหอการค้าของมาเลเซียและบรูไนแล้ว คาดว่าถึงปลายปีนี้ จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับหอการค้าของประเทศแพนอ่าวเป่ยปู้ทั้งหมด สร้างกลไกความร่วมมือของหอการค้าในแพนอ่าวเป่ยปู้
 
นายสู่ หนิงหนิงหวังว่าจะมีวิสาหกิจจีนเข้าสู่ความร่วมมือส่วนอนุภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลจีน ประเทศอาเซียน เช่น ไทยและกัมพูชาได้สร้างนิคมอุตสาหกรรมจีนแล้ว ระหว่างความร่วมมือส่วนอนุภูมิภาคอาเซียน มีนโยบายพิเศษหลายประการ ที่วิสาหกิจจีนควรให้ความสําคัญ และเข้าร่วมการสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมส่วนอนุภูมิภาคเหล่านี้ นายสู่ หนิงหนิงกล่าวว่า เนื่องจากอาเซียนกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และอินเดียได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี วิสาหกิจจีนร่วมมือกับอาเซียน การลงทุนความร่วมมือส่วนอนุภูมิภาคจะได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังประเทศอาเซียนก็จะปลอดภาษี
 
นายสู่ หนิงหนิงเห็นว่า ไม่ว่าเป็นความร่วมมือในแพนอ่าวเป่ยปู้ หรือความร่วมมือส่วนอนุภูมิภาคอาเซียน สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออํานวยประโยชน์แก่กัน ร่วมมือกันอย่างแท้จริง ปัจจุบันจีนกับอาเซียนกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ เขตการค้าเสรีจีน-อาเ๊ซียนเข้าสู่ช่วงนับถอยหลัง มีผลิตภัณฑ์ 95% ที่มีภาษีเป็น 0 หรือปลอดภาษี ทั้งสองฝ่ายต่างได้เปิดตลาดให้กันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
 
นายสู่ หนิงหนิงกล่าวว่า คณะมนตรีพาณิชย์จีน-อาเซียนจะประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เ่กี่ยวข้อง ส่งเสริมความร่วมมือส่วนอนุภูมิภาค เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในแพนอ่ายเป่ยปู้
 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น