ความร่วมมือแพนอ่าวเป่ยปู้จะพัฒนากลายเป็นช่องทางใหม่ของความร่วมมือจีน-อาเซียน
 การเผยแพร่:2010-05-05 15:50:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI
   วันที่ 7 สิงหาคม ที่เมืองหนานหนิง การประชุมฟอรั่มความร่วมมือเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้ประจำปี 2009 ปิดประชุม ป

วันที่ 7 สิงหาคม ที่เมืองหนานหนิง การประชุมฟอรั่มความร่วมมือเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้ประจำปี 2009 ปิดประชุม ประเด็นของการประชุมประจำปีครั้งนี้คือ"ร่วมกันสร้างขั้วแห่งการเติบโตใหม่จีน-อาเซียน กระชับความร่วมมือ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส" เมื่อเ่ทียบกับการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมฟอรั่มปีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างแข็งขัน และได้รับผลอย่างมาก
 
ที่ประชุมฟอรั่มครั้งนี้ ฝ่ายต่างๆ ได้ให้ความสำคัญระดับสูงต่อความร่วมมือแพนอ่าวเป่ยปู้ภายใต้ภูมิหลังที่เกิดวิกฤตการเงินโลก นายเล มันห์ฮุง รัฐมนตรีการคมนาคมและการขนส่งเวียดนามที่เข้าร่วมการประชุมเห็นว่า ฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้ภายใต้กรอบของจีน-อาเซียนนำโอกาสให้กับการพัฒนาส่วนภูมิภาค
 
ดร.ซาคาราน นามเีบียร์ นักวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจมาเลเซียเห็นว่า การกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแพนอ่าวเป่ยปู้นั้นจะนำผลประโยชน์อย่างมากให้มาสู่ประเทศอาเีซียนและจีน เขากล่าวว่า ประเด็นของการประชุมฟอรั่มปีนี้สอดคล้องกับวิกฤตการเงินโลกที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เหมาะกับกาลเทศะอย่างมาก
 
ช่องทางเศรษฐกิจหนานหนิง-สิงคโปร์เนื่องจากเป็นประเด็นใหม่ของปีนี้ จึงได้รับความสนใจจากฝ่ายต่างๆ ผู้แทนประเทศต่างๆ ความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับการเร่งสร้างช่องทางเศรษฐกิจระหว่างหนานหนิงกับสิงคโปร์ เพื่อร่วมกันใช้ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางน้ำและทางบก นายหู เสวียจิ๋น ที่ปรึกษาเศรษฐกิจสถานทูตจีนประจำเวียดนามกล่าวว่า การสร้างสรรค์ช่องทางหนานหนิง-สิงคโปร์จะขยายบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ในรัศมีโดยเฉพาะการเติบโตของเศรษฐกิจในเขตด้อยพัฒนา
 
การประชุมฟอรั่มแพนอ่าวเป่ยปู้ของปีนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4ความร่วมมือแพนอ่าวเป่ยปู้ได้พัฒนากลายเป็นช่องทางใหม่ จุดเด่นใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่า่งอาเซียนกับจีนแล้ว ไทยเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มแพนอ่าวเป่ยปู้เป็นครั้งแรกในฐานะประเทศเจ้าภาพ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยกล่าวว่า ไทยหวังว่าสามารถกระชับความร่วมมือในด้านการสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางการคมนาคมทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศกับประเทศแพนอ่าวเป่ยปู้ โดยเฉพาะเปิดการคมนาคมทางอากาศและทางรถไฟระหว่างเมืองหนานหนิงและกรุงเทพฯ ส่งเสริมการคมนาคมระหว่างมณฑลกวางตุ้ง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี ทางภาคใต้ของจีนกับประเทศอาเซียนต่างๆ เช่นไทย เวียดนามและลาวเป็นต้น เปิดช่องทางเศรษฐกิจที่เชื่อมตะวันออกกับตะวันตก
 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น