> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Phi-lip-pin quyết định đầu tư thăm dò dầu lửa tại Pê-ru và Cô-lôm-bi-a
 Mới nhất:2010-05-06 10:27:57   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:广西电台
     Công ty dầu lửa quốc gia Phi-lip-pin ngày 3 tuyên bố, công ty khoan dò dưới quyền công ty này dự định đầu tư thăm d&

       Công ty dầu lửa quốc gia Phi-lip-pin ngày 3 tuyên bố, công ty khoan dò dưới quyền công ty này dự định đầu tư thăm dò dầu lửa tại Pê-ru và Cô-lôm-bia. Trong một bản báo cáo trình Hội đồng quản lý Phòng chứng khoán Ma-ni-la, công ty khoan dò dầu lửa quốc gia Phi-lip-pin nhấn mạnh, mới đây công ty này đã hoàn thành đánh giá kỹ thuật đối với mỏ dầu của Pê-ru.