> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Quốc vương Bru-nây kêu gọi người dân cùng giữ gìn ổn định đất nước
 Mới nhất:2012-07-16 17:12:03   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Xin Hua

Theo Tân Hoa xã: Ngày 15/7, Quốc vương Bru-nây Bôn-ki-a kêu gọi người dân cả nước đoàn kết nhất trí, giữ gìn ổn định đất nước.
Quốc vương Bôn-ki-a cùng ngày đã phát biểu bức thông điệp hàng năm tại Thủ đô Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan. Ông cho biết, người dân Bru-nây đều cần phải cảm kích trước sự ổn định và phồn thịnh của đất nước. Hoà bình và ổn định là bảo đảm cho đất nước đi lên phồn thịnh, bảo đảm hoà bình và ổn định là trách nhiệm của mỗi người Bru-nây.

Về phát triển kinh tế, Quốc vương Bôn-ki-a cho biết, các bên cần phải dốc hết sức mình thúc đẩy phát triển kinh đất nước theo kịp với nhịp bước phát triển kinh tế của khu vực. Ông đồng thời tuyên bố một loạt biện pháp mang lại lợi ích cho nhân dân, bao gồm cải thiện các điều kiện sống cho người dân, nhất là nhà ở cho những người có thu nhập thấp.