นโยบายการต่างประเทศจีนยุคใหม่
 การเผยแพร่:2016-01-29 15:54:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

หนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้าออกบทวิจารณ์ว่า ตั้งแต่นายสี จิ้นผิงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีน 3 ปีเป็นต้นมา ท่านได้กล่าวเน้นแนวคิดสำคัญหลายประการ อาทิ การสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีชะตากรรมร่วมกันระหว่างจีน – อาเซียน และอีกหลายๆ แห่งในเอเชีย ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า จีนยินดีร่วมกับประเทศต่างๆ ทุ่มกำลังส่งเสริมสันติภาพ ความั่นคง ความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของโลก

บทวิจารณ์ระบุว่า แนวคิดและข้อเสนอของนายสี จิ้นผิงเป็นหนทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่น่าศึกษา เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ

ประการแรกคือ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนที่มีความเสมอภาค มีการหารือกันและมีความเข้าใจต่อกัน นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นว่า เราควรยืนหยัดในความร่วมมือแบบพหุภาคี ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่ที่ว่า ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์หรือชัยชนะร่วมกัน การปรึกษาหารือเป็นรูปแบบสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และควรกลายมาเป็นวิถีของการบริหารโลกสมัยใหม่

ประการที่ 2 ร่วมกันสร้างโครงสร้างความมั่นคงที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม เราควรละทิ้งแนวคิดสงครามเย็น ให้สหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงฯ แสดงบทบาทในการรักษาสันติภาพ

ประการที่ 3 มุ่งสู่อนาคตการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์แก่กัน นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า การพัฒนาที่แท้จริงคือทุกประเทศพัฒนาไปพร้อมกัน การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นการพัฒนาที่ดี การบรรลุเป้าหมายนี้ ก็ควรยึดมั่นเจตนารมณ์ที่เปิดสู่ภายนอก ช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์แก่กัน

ประการที่ 4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรม อารยธรรมที่แตกต่างกันนั้นแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาและคุณูปการของชนเผ่าต่างๆ ในโลก จะไม่มีการแบ่งระดับสูงหรือต่ำ ดีหรือไม่ดี หากแต่ควรดำเนินการแลกเปลี่ยนระหว่างอารยธรรมต่างๆ ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน

ประการที่ 5 สร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศเกี่ยวข้องกับอนาคตของมนุษย์ ประชาคมโลกควรร่วมมือกันแสวงหาหนทางการสร้างสรรค์ระบบนิเวศทั่วโลก สร้างจิตสำนึกที่เคารพรักษาธรรมชาติ ยืนหยัดเดินสู่หนทางการพัฒนาแบบสีเขียว คาร์บอนต่ำ หมุนเวียนและและยั่งยืน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น