> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Bàn Cẩm một bãi cồn đỏ ven biển Liêu Ninh Trung Quốc
 Mới nhất:2016-06-03 11:11:25   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

Bãi cồn đỏ Bàn Cẩm nằm ở mạn Đông Bắc vịnh Bột Hải Trung Quốc, đây là một khu bảo tồn tự nhiên cấp nhà nước nổi tiếng. Giờ đây thật khó mà xác định chính xác thời điểm bãi cồn đỏ xuất hiện, có học giả cho rằng, bãi cồn đỏ đã xuất hiện ngay từ buổi mà hành tinh chúng ta xuất hiện biển cả.