จีนออกสมุดปกขาวระบุ 30 ปีลดจำนวนคนยากจนได้ 790 ล้านคน
 การเผยแพร่:2016-12-29 15:48:42   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา สภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งประเทศจีนและสำนักงานช่วยเหลือผู้ยากจนแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ร่วมประกาศรายงานสมุดปกขาวว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ยากจนประจำปี 2016 ที่กรุงปักกิ่ง ระบุว่า ช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา จีนลดจำนวนผู้ยากจน 790 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนผู้ยากจนของโลก ในขั้นต่อไป จีนจะมุ่งช่วยเหลือผู้ยากจนอย่างตรงจุดมากขึ้น โดยในปี 2020 ผู้ยากจนอย่างมากทุกคนจะพ้นจากภาวะยากลำบากได้ตามมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

รายงานสมุดปกขาวดังกล่าวได้ประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ของจีนในกระบวนการช่วยบรรเทาความยากจน สถานการณ์และการท้าทายที่เผชิญอยู่ นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการ ตลอดจนเป้าหมายในช่วง "แผน 5 ปีฉบับที่ 13" 

นายหลี่ เผยหลิน รองประธานสภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งประเทศจีนระบุว่า 

"สมุดปกขาวแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สรุปประสบการณ์กระบวนการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์ใหม่ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาและการท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ยากจนในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า" 

ตั้งแต่ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา จีนประสบความสำเร็จด้านการช่วยเหลือผู้ยากจนเป็นที่ยอมรับของโลก นายเฉิน จื้อกัง รองผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือผู้ยากจนแห่งคณะรัฐมนตรีจีนระบุว่า 

"ช่วงเวลากว่า 30 ปีตั้งแต่ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา จีนมีประชากรกว่า 700 ล้านคนพ้นจากภาวะยากจนแล้ว จีนเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และลดจำนวนผู้ยากจนได้กว่าครึ่งหนึ่ง และพร้อมไปกับการพัฒนาประเทศตนนั้น ยังดำเนินความร่วมมือใต้-ใต้ด้วย ซึ่งได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลก" 

สมุดปกขาวระบุว่า จีนควรยึดหลักช่วยเหลือผู้ยากจนให้พ้นจากภาวะยากจนอย่างแม่นยำตรงเป้า ให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะสูงขึ้น หลอมรวมกำลังจากภาครัฐ การตลาด และสังคมทั้ง 3 ฝ่าย ช่วยเหลือผู้ยากจนด้วยแนวทางสีเขียว ยั่งยืน และประสานกลมกลืนกันทุกด้าน 


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น