> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc: Thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất vật tư nông nghiệp khôi phục Sản xuất-thiết thực làm tốt công tác bảo đảm cung ứng vật tư nông nghiệp
 Mới nhất:2020-03-01 19:09:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Hiện nay, sản xuất vụ Xuân và các công tác chuẩn bị đang từng bước triển khai từ miền Nam đến miền Bắc Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc ngày 28/2 ra thông tư, yêu cầu các địa phương làm tốt công tác cung ứng vật tư nông nghiệp trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm sản xuất vụ Xuân.

Thông tư yêu cầu, phải thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất vật tư nông nghiệp khôi phục làm việc, nhanh chóng điều tra và nắm vững tình hình khôi phục làm việc của các doanh nghiệp trọng điểm sản xuất vật tư nông nghiệp như: hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và màng phủ nông nghiệp v.v, tính toán tổng thể và đưa ra phương án phân loại, chia đợt khôi phục làm việc và sản xuất; phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện chính sách như tái cấp vốn và hỗ trợ lãi suất, giảm thuế và lệ phí v.v; phối hợp với các ban ngành liên quan mở hành lang xanh cho các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng vật tư nông nghiệp và xe vận chuyển vật tư nông nghiệp, điều phối các doanh nghiệp lưu thông phân phối tăng cường bảo đảm năng lực vận chuyển vật tư nông nghiệp cần gấp; phải đổi mới phương thức tiêu thụ, đảm bảo vật tư nông nghiệp tiêu thụ bình thường.