10 มาตรฐานการสร้าง“สังคมมีกินมีใช้”อย่างทั่วด้านของจีน
 การเผยแพร่:2020-08-20 15:32:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

“มีกินมีใช้”สะท้อนถึงความใฝ่ฝันที่เรียบง่ายของประชาชนทั่วไปของจีน ที่มีต่อชีวิตดีงามที่อยู่เย็นเป็นสุขและพอกินพอใช้  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2019 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้กล่าวอวยพรปีใหม่ว่า จีนจะประสบความสำเร็จในการสร้าง“สังคมมีกินมีใช้”ในปีค.ศ. 2020 แต่ทว่า มาตรฐานของการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างทั่วด้านนั้นมีอะไรบ้าง?

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนได้อ้างอิงระบบดัชนีชี้วัดตามหลักสากล พร้อมกับพิจารณาถึงเงื่อนไขของประเทศ กำหนดเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างทั่วด้านของจีนจาก 10 ด้าน ดังต่อไปนี้

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) เฉลี่ยต่อคนมีมากกว่า 3,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของการบรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างทั่วด้านของจีน

๒. รายได้ของชาวเมืองเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่า 18,000 หยวน

๓. รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อคนต่อปีของครัวเรือนในชนบทของจีนมีไม่น้อยกว่า 8,000 หยวน

๔. ค่าสัมประสิทธิ์เองเกล(Engel's Coefficient) ต่ำกว่า 40%

๕. เนื้อที่ก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยของชาวเมืองเฉลี่ยต่อคนไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร

๖. อัตราความเป็นเมืองไม่น้อยกว่า 50%

๗. อัตราการใช้คอมพิวเตอร์ของครัวเรือนไม่น้อยกว่า 20%

๘. อัตราการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายไม่น้อยกว่า 20%

๙. มีแพทย์เฉลี่ย 2.8 คนต่อประชากร 1,000 คน

๑๐.  อัตราการมีหลักประกันด้านการดำรงชีวิตขั้นต่ำสุดของชาวเมืองมากกว่า 95%

(Yim/Lu)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น