มาแล้ว! เป้าหมายระยะยาว ค.ศ. 2035
 การเผยแพร่:2020-10-31 17:15:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม ปี 2020  คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ได้จัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ณ กรุงปักกิ่ง โดยเสนอว่า  ถึงปี 2035  จีนจะบรรลุเป้าหมายระยะยาวในขั้นพื้นฐานคือ  เป็นสังคมนิยมแบบทันสมัยซึ่งเกี่ยวพันถึงเศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  วัฒนธรรม  การศึกษา   ระบบนิเวศ  สิ่งแวดล้อม  การเปิดกว้าง  รายได้ของประชาชน  และอื่นๆ อีกหลายด้าน

1.  ศักยภาพทางเศรษฐกิจ  ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และศักยภาพแห่งชาติของจีนจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก มวลรวมทางเศรษฐกิจและรายได้เฉลี่ยต่อคนของประชาชนทั้งในตัวเมืองและในเขตชนบทจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก  เทคโนโลยีใจกลางสำคัญจะพัฒนาก้าวหน้า  จีนจะเป็นประเทศนวัตกรรมชั้นนำ

2.  บรรลุความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ความเป็นสารสนเทศ  ความเป็นเมือง  และความทันสมัยด้านเกษตรกรรมในขั้นพื้นฐาน  สร้างระบบเศรษฐกิจที่ทันสมัยขึ้น

3.  บรรลุความทันสมัยด้านการบริหารกำกับดูแลและความสามารถด้านการบริการในขั้นพื้นฐาน  สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน และสิทธิในการพัฒนาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมมีหลักประกันอย่างเต็มที่  สร้างสรรค์บ้านเมือง รัฐบาล และสังคมที่บริหารจัดการตามกฎหมายโดยพื้นฐาน

4.  สร้างสรรค์ประเทศให้มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม  การศึกษา  บุคลากร  และการกีฬา  เป็นจีนที่มีสุขภาพดี  ให้คุณภาพของพลเมืองและอารยธรรมของสังคมมีระดับสูงขึ้น  ให้ศักยภาพทางวัฒนธรรมของบ้านเมืองมีความเข้มแข็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

5.  ก่อรูปแบบการผลิตและวิถีชีวิตสีเขียวอย่างกว้างขวาง  ให้ปริมาณการปล่อยคาร์บอนลดลงอย่างมั่นคงหลังจากถึงจุดสูงสุด  ปรับปรุงระบบนิเวศให้ดีขึ้นโดยสิ้นเชิง  และบรรลุเป้าหมายการสร้างสรรค์จีนให้สวยงามยิ่งขึ้นในขั้นพื้นฐาน

6.  ก่อรูปการณ์ใหม่ของการเปิดกว้าง  ให้มีความเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดทั้งด้านความร่วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

7.  จีดีพีต่อหัวถึงระดับประเทศพัฒนาแล้วในระดับปานกลาง  กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  การบริการด้านสาธารณะขั้นพื้นฐานมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  ช่องว่างด้านการพัฒนาและช่องว่างทางชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างตัวเมืองกับเขตชนบทลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

8. การสร้างสรรค์จีนที่มั่นคงปลอดภัยมีระดับสูงยิ่งขึ้น บรรลุความทันสมัยด้านการป้องกันประเทศและของกองทัพในขั้นพื้นฐาน

9. ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีงามยิ่งขึ้น  การพัฒนาอย่างรอบด้านและมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งปวงประสบผลคืบหน้าอย่างแท้จริงและเห็นได้ชัด (Yim/Zhou/Hanchu)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น