จีนชี้การสร้างนวัตกรรมของจีนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจโลก
 การเผยแพร่:2020-11-02 16:49:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ในการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 ได้ผ่านแนวทางร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 โดยเสนอให้นวัตกรรมเป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์ความทันสมัยของจีน และพึ่งพาตนเองในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจีนให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งภายในและต่างประเทศกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน สภาพแวดล้อมภายในประเทศ  การสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานมีบทบาทลดน้อยลงในการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจในขั้นตอนต่อไปต้องการแรงขับเคลื่อนใหม่ที่ยั่งยืนอย่างเร่งด่วน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งใหม่ย่อมจะสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจจีน  รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่มีคุณภาพในระดับสูง นวัตกรรมกลายเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีความสำคัญอันดับแรกในกระบวนการสร้างสรรค์ความทันสมัยในสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์รอบด้านของจีน

ในด้านต่างประเทศ ขณะนี้บางประเทศกำลังดำเนินนโยบายเอกภาคีนิยม และนโยบายกีดกันทางการค้า    นโยบายที่ต่อต้านเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เหล่านี้ได้ทำลายตลาดโลกอย่างรุนแรงทำให้จีนต้องเผชิญกับปัญหาถูกกีดกันด้านเทคโนโลยีหลักที่มากขึ้น ปัจจุบันจีนตระหนักดีว่าเทคโนโลยีหลักต้องทำด้วยตนเอง จะซื้อมา หรือขอมาไม่ได้ ต้องทุ่มเทกำลังในการวิจัยและพัฒนาเท่านั้นจึงจะสามารถประกันความมั่นคงของประเทศได้

อย่างไรก็ตามการที่จีนมุ่งมั่นพยายามในการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยตนเองนั้นไม่ได้หมายความว่าจีนจะปิดประตูการสร้างนวัตกรรม  ตรงกันข้ามจีนเห็นว่าการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนไม่สามารถแยกออกจากโลกได้ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของโลกก็ต้องการจีนเช่นกัน ผู้นำจีนได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่ายินดีแบ่งปันผลงาน ความก้าวหน้าในการวิจัยวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี 5G ให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่า หลังจีนเสร็จสิ้นการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และเริ่มใช้งาน จีนจะให้วัคซีนที่จีนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก ซึ่งนับเป็นคุณูปการของจีนในการรับมือกับความท้าทายของโลก และการผลักดันการพัฒนาประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน

ในช่วงที่จีนปฏิบัติตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 และหลังจากนั้นจีนจะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม โดยจะมุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญที่สุดในโลก และมุ่งทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่สำคัญที่สุดของประเทศ ในอนาคตจีนจะเป็นประเทศที่มีแรงดึงดูดนักธุรกิจ ผู้สร้างนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะเติมพลังขับเคลื่อนการฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจโลก   และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของมนุษยชาติ (Bo/cai)


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น