จีนเร่งเสริม "การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 4 ด้าน
 การเผยแพร่:2020-11-04 17:48:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า "ข้อเสนอของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 และเป้าหมายระยะยาว ปี 2035" ที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ระบุว่า นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของสถานการณ์โดยรวมในการขับเคลื่อนความทันสมัยของจีน โดยจะถือการพึ่งพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตนเองเป็นกำลังหลักเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อความต้องการภายในที่สำคัญ อีกทั้งเพื่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น ยังจะดำเนินนโยบายเชิงยุทศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และการศึกษา  ใช้บุคคลดีเด่นทำให้ประเทศแข็งแกร่ง เน้นนวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนา  ปรับปรุงระบบการสร้างนวัตกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนเร่งสร้างจีนให้เป็นประเทศยิ่งใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"ข้อเสนอ" ดังกล่าววางแผนดำเนินงาน 4 ด้านในการปรับใช้นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของบริษัท การกระตุ้นความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคคลากร และการปรับปรุงกลไกนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (Tim/Lei/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น