> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2022
 Mới nhất:2021-11-12 17:54:18   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 bế mạc hôm  11/11 đã thông qua quyết định, Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2022 tại Bắc Kinh.

Hội nghị toàn thể lần này cho rằng, Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 là một đại hội quan trọng diễn ra vào thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc bước vào chặng đường mới xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa, hướng tới mục tiêu 100 năm lần thứ 2. Đây là sự kiện to lớn trong đời sống chính trị của Đảng và nhà nước.