> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tập Cận Bình:Cần phải kiên định bất di bất dịch thúc đẩy phát triển chất lượng cao
 Mới nhất:2023-03-13 18:00:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải kiên định bất di bất dịch thúc đẩy phát triển chất lượng cao, trước sau như một kiên trì nhân dân trên hết, cần phải thúc đẩy toàn diện xây dựng hiện đại hóa quốc phòng và quân đội. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời với thế giới, cần phải thúc đẩy vững chắc mở cửa đối ngoại trình độ cao, cần phải không ngừng quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, kiên định bất di bất dịch chống tham nhũng.

Bài văn liên quan