> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất suy nghĩ mới về thúc đẩy hiện đại hóa xã hội loài người và Sáng kiến Văn minh toàn cầu
 Mới nhất:2023-03-17 18:12:36   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 15/3, tại Hội nghị Đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính đảng thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất suy nghĩ mới về việc thúc đẩy hiện đại hóa xã hội loài người và Sáng kiến Văn minh toàn cầu.

Rút cuộc chúng ta cần hiện đại hóa như thế nào? Là phân hóa hai cực hay là cùng giàu có? Là vật chất trên hết hay là vật chất và tinh thần phát triển nhịp nhàng? Là tát ao bắt cá hay là chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên? Là đọ sức có tổng bằng không hay là hợp tác cùng thắng? Là sao chép rập khuôn mô hình nước khác hay là dựa vào tình hình nước mình tự chủ phát triển?

Trước các vấn đề trên, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề xuất 5 chủ trương tại cuộc đối thoại này, tức tính nhân dân của định hướng hiện đại hóa, tính đa dạng của con đường, tính bền vững của tiến trình, tính phổ quát của thành quả, tính kiên định của lãnh đạo. Trong đó, “lấy nhân dân làm trung tâm” là quan niệm cốt lõi của Tập Cận Bình về quản lý đất nước, mục đích xây dựng nhà nước hiện đại hóa là muốn để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp. “Tính phổ quát của thành quả” là sự thể hiện cụ thể của tư tưởng Tập Cận Bình về cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, đi con đường cùng xây dựng, cùng hưởng, cùng thắng.

Tại hội nghị đối thoại, Tổng Bí thư Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất “Sáng kiến Văn minh toàn cầu”. Đây lại là một sản phẩm công cộng quốc tế nữa tiếp sau Tổng Bí thư đề xuất “Sáng kiến Phát triển toàn cầu” vào tháng 9 năm 2021, “Sáng kiến Văn minh toàn cầu” vào tháng 4 năm 2022.

“Sáng kiến Văn minh toàn cầu” do Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề xuất chủ yếu gồm: cùng đề xướng tôn trọng tính đa dạng văn minh thế giới, cùng đề xướng phát huy giá trị chung của toàn nhân loại, cùng đề xướng coi trọng kế thừa và sáng tạo văn minh, cùng đề xướng tăng cường giao lưu và hợp tác nhân văn.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, các nền văn minh khác nhau hòa hợp cùng tồn tại, giao lưu học hỏi lẫn nhau, có vai trò không thể thay thế trong việc thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa xã hội loài người, làm phồn vinh vườn bách thảo văn minh thế giới.