Khai mạc Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Du lịch Trung Quốc – Cam-pu-chia lần thứ nhất tại Nông Pênh
Tiêu điểm:
  • Trung Quốc
  • ASEAN
  • Vịnh bắc bộ
  • Tin tức
bbrtv
bbrtv
bbrtv
  • Giao thương
  • Tin tức du lịch
  • Văn hóa giao lưu
  • Giáo dục giao lưu

Tin ảnh