Công trình đào giếng tại nông thôn Cam-pu-chia do Trung Quốc viện trợ xây dựng khiến người dân nông thôn từ biệt cảnh mua nước để qua ngày
Tiêu điểm:
  • Trung Quốc
  • ASEAN
  • Vịnh bắc bộ
  • Tin tức
bbrtv
bbrtv
bbrtv
  • Giao thương
  • Tin tức du lịch
  • Văn hóa giao lưu
  • Giáo dục giao lưu

Tin ảnh