เรื่องกำหนดให้ผู้เดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศต้องรายงานตัว
 การเผยแพร่:2020-03-17 17:26:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:BBRTV

คำเตือน

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี

เรื่องกำหนดให้ผู้เดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศต้องรายงานตัว

เพื่อป้องกันการนำเข้าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่จากจากต่างประเทศ  จึงได้ประกาศให้ผู้เดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศต้องรายงานตัวตามข้อกำหนดดังนี้  โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

1. สำหรับครอบครัวที่ช่วงนี้มีผู้วางแผนเดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศ หลังรับรู้ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวและญาติที่วางแผนเดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศแล้ว ต้องแจ้งชื่อ ประเทศและเมืองที่อยู่ วันที่เดินทางกลับ รายละเอียดการเดินทาง(รวมถึงการต่อเที่ยวบิน ฯลฯ ) ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ข้อมูลการติดต่อ สภาพร่างกายและข้อมูลอื่นๆของผู้วางแผนเดินทางกลับจากต่างประเทศให้ตำบล(ถนน) หมู่บ้าน (ชุมชน)ในพื้นที่ และที่ทำงานของผู้วางแผนเดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศ หรือที่ทำงานของสมาชิกครอบครัวอย่างทันเวลา ในขณะเดียวกันให้ความร่วมมือกับงานจัดการและบริการของตำบล(ถนน) หมู่บ้าน (ชุมชน) ในพื้นที่และที่ทำงาน หลังตำบล(ถนน) หมู่บ้าน (ชุมชน) ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ควรรายงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระดับอำเภอและเมืองอย่างทันท่วง

2. หน่วยงานที่เชิญชวน ต้อนรับหรือจัดเตรียมให้มีผู้เดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศ ต้องแจ้งชื่อ ประเทศและเมืองที่อยู่ วันที่เดินทางกลับ รายละเอียดการเดินทาง(รวมถึงการต่อเที่ยวบิน ฯลฯ ) ข้อมูลการติดต่อ ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง สภาพร่างกายและข้อมูลอื่นๆของผู้เดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศไปยังศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระดับอำเภอและเมืองล่วงหน้า 48 ชั่วโมง  และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดำเนินการกักกันตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์

3. เกสต์เฮาส์และโรงแรมควรลงทะเบียนผู้เข้าพักอย่างดี หากพบผู้เดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศ ควรรายงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในท้องถิ่นทันที

4. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจัดการหนังสือเดินทางของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดำเนินการตามข้อกำหนดการลากับยกเลิกวันหยุดและลงทะเบียนบันทึกอย่างเข้มงวด ในช่วงระยะเวลาการป้องกันและควบคุมโรคระบาด เจ้าหน้าที่และพนักงานที่ลาต้องรายงานข้อมูลเส้นทางตามความเป็นจริง โดยทั่วไปแล้วจะไม่อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ(ต่างแดน) โดยเฉพาะประเทศและภูมิภาคที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างรุนแรง หน่วยงานทั้งหมดต้องรายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่และสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศตามความเป็นจริงไปยังศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในท้องถิ่น

5. ผู้เดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศได้รับการตรวจแล้วหากไม่มีอาการผิดปกติ จะดำเนินการกักกันตัวทีบ้านหรือในสถานที่กำหนด ผู้ที่มีอาการเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง ฯลฯ และผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนควรไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที และรายงานต่อหมู่บ้าน (ชุมชน)และรับการจัดการอย่างสมัครใจ

6. หลังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำและสถานที่เคยอาศัยหรือพักในต่างประเทศในช่วง 14 วันที่ผ่านมากับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจสอบคนเข้าเมือง ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบ คัดกรองและการกักกันตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์

7.เอาผิดและลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง สำหรับที่ทำงาน ครอบครัวและบุคคลที่รายงานข้อมูลผู้เดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศล่าช้า ให้ข้อมูลไม่ครบ ปิดบังข้อมูล จงใจให้ข้อมูลผิด ไม่รายงาน หรือปฏิเสธให้ความร่วมมือในด้านงานป้องกันและควบคุมโรคระบาด จนทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรง จะถูกงเอาผิดตามกฎหมาย สำหรับหน่วยงาน ตำบล (ถนน) ชุมชนและหมู่บ้านที่พบปัญหา ละเลยต่อหน้าที่ ดูแลไม่ทั่วถึงจะถูกตรวจสอบย้อนหลัง เอาผิดและลงโทษ สำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่ปิดบังไม่รายงาน นอกจากต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงกักกันตัวแล้ว ยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรง

8. ประชาชนสามารถรายงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระดับอำเภอและเมืองได้ หากพบเบาะแสเกี่ยวกับผู้เดินทางกลับและเข้าเขตกว่างซีจากต่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักรประเทศจีนผิดกฎหมาย หรือหลังจากเข้ามาในราชอาณาจักรประเทศจีนแล้วไม่ได้รายงานข้อมูลตามความเป็นจริง หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดกักกันตัวเป็นต้น หลังตรวจสอบแล้วยืนยันว่าข้อมูลรายงานเป็นจริงทั้งหมด จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด 3,000 — 10,000 หยวน (เงินรางวัลรับผิดชอบโดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระดับอำเภอและเมือง  สำนักงานคลังในพื้นที่จะให้เงินสนับสนุน) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ระดับอำเภอและเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่และจัดการเวรทำงานอย่างดี  ให้บริการและจัดการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างรอบคอบ

9. ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ยกเลิกมาตรการภาวะฉุกเฉิน                                                                                                                                                                                                                     

วันที่ 14 มีนาคม ปี 2020


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น