> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Xuất bản và phát hành Báo cáo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và phiên bản tiếng nước ngoài của “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc”
 Mới nhất:2023-01-20 17:58:19   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Báo cáo nhan đề “Giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đoàn kết phấn đấu xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại” do đồng chí Tập Cận Bình đọc ngày 16/10/2022 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và phiên bản 11 thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếp A-rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Lào và phiên bản song ngữ Trung - Anh của “Điều lê Đảng Cộng sản Trung Quốc” được thông qua xem xét tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện đã được Nhà Xuất bản Ngoại văn xuất bản, và bắt đầu từ ngày hôm nay phát hành công khai trong và ngoài nước.

\

Bài văn liên quan