วิธีการยื่นขอทุนการศึกษาจีน-อาเซียน
 การเผยแพร่:2010-05-05 15:24:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI
   ทุนการศึกษาจีน-อาเซียน เป็นทุนการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจีนมอบให้นักศึกษาของประเทศอาเซียนโดยเฉพาะ โ

ทุนการศึกษาจีน-อาเซียน เป็นทุนการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจีนมอบให้นักศึกษาของประเทศอาเซียนโดยเฉพาะ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศแห่งชาติจีนรับผิดชอบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและขั้นตอนต่างๆของโครงการนี้

1. ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่ให้ทุนการศึกษา

นักศึกษาปริญญาโท ระยะเวลาที่ได้ทุน 2 – 3 ปี

นักศึกษาปริญญาเอก ระยะเวลาที่ได้ทุน 3 – 4 ปี

(1) สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้ทุนมาศึกษาต่อในประเทศจีน ให้เลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนด้วยภาษาจีน หรือเลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษก็ได้ หากระดับความสามารถภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติไม่ถึงมาตรฐานในการศึกษาวิชาเอก ต้องเรียนภาษาจีนพื้นฐานก่อนเป็นเวลา 1 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะสามารถเรียนวิชาเอกได้ สำหรับคนที่ต้องเรียนภาษาจีนพื้นฐาน จะเพิ่มทุนการศึกษาให้หนึ่งปี

(2) ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามกำหนดเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลา

2. วิธีการยื่นและตารางเวลายื่นขอทุนการศึกษา

ผู้สมัครสามารถยื่นขอทุนกับสำนักเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนปี 2010

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) ผู้สมัครจำเป็นต้องเป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่ถือสัญชาติจีน และสุขภาพแข็งแรง

(2) เงื่อนไขด้านวุฒิการศึกษาและอายุ

ผู้สมัครเรียนปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 35 ปี

ผู้สมัครเรียนปริญญาเอก ต้องสำเร็จระดับปริญญาโท และอายุไม่เกิน 40 ปี

4. รายละเอียดของทุนการศึกษา

ไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าทำการทดลอง ค่าฝึกงาน ค่าตำราพื้นฐาน และให้ใช้บริการหอพักในมหาวิทยาลัย

ให้ค่าครองชีพ

ให้ค่าใช้จ่ายทั่วไปเพียงครั้งแรกที่เดินทางมาประเทศจีน

ให้บริการการรักษาพยาบาลและเงินประกันการรักษาพยาบาล

ให้ค่าเดินทางข้ามเมืองหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ

(1) ถ้านักศึกษาต้องการทำการทดลองหรือฝึกงานนอกกรอบแผนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยตนเอง

(2) เกี่ยวกับค่าตำราเรียน มหาวิทยาลัยจะแจกตำราเรียนที่จำเป็นสำหรับการศึกษาให้นักศึกษาที่ได้รับทุนฟรี แต่สำหรับหนังสือและข้อมูลเอกสารอื่นๆให้ซื้อเอง

(3) มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าครองชีพให้นักศึกษาที่ได้ทุนทุกเดือน

นักศึกษาปริญญาโท 1,700 หยวนต่อเดือน

นักศึกษาปริญญาเอก 2,000 หยวนต่อเดือน

ค่าครองชีพของนักศึกษาที่ได้ทุนจะจ่ายให้ในวันที่สมัครเข้าเรียน หลังจากนั้นจะจ่ายเดือนละครั้ง โดยนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 16 จะได้รับค่าครองชีพทั้งเดือน ส่วนนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 จะได้รับค่าครองชีพเพียงครึ่งเดือน ในกรณีหยุดเรียน เลิกเรียนและสำเร็จการศึกษา จะหยุดให้ค่าครองชีพในเดือนถัดไป และระหว่างช่วงปิดเทอม ค่าครองชีพยังจะจ่ายเป็นปกติ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ที่มหาวิทาลัยในช่วงปิดเทอม จะจ่ายให้เมื่อกลับสู่มหาวิทยาลัย ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้มาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลาโดยไม่ได้แจ้งสาเหตุ หรือออกจากมหาวิทยาลัยโดยสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือขาดเรียนนานกว่า 1 เดือน จะไม่จ่ายค่าครองชีพของเดือนนั้น

ในกรณีที่นักศึกษาต่างชาติป่วยเป็นโรคร้ายแรง ควรกลับประเทศของตนเองเพื่อทำการรักษาและต้องออกค่าเดินทางกลับเอง ถ้ามหาวิทยาลัยอนุญาติให้หยุดเรียน จะรักษาสิทธิ์ของทุนการศึกษาไว้ได้หนึ่งปี แต่ช่วงหยุดเรียนทางมหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายค่าครองชีพ ส่วนกรณีที่นักศึกษาต่างชาติหยุดเรียนเพราะสาเหตุอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์ของทุนการศึกษาทันที

(4) สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาใหม่ เรียนหนึ่งปีหรือนานกว่าหนึ่งปี จะได้รับเงินสำหรับใช้จ่ายทั่วไป 1,500 หยวน

(5) ค่ารักษาพยาบาล หมายถึงค่ารักษาพยาบาลที่นักศึกษาต่างชาติไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยแนะนำให้ไป เมื่อใช้บริการแล้ว นักศึกษาต่างชาติต้องชำระเงินส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาลตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

(6) เงินประกันสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน เป็นเงินประกันด้านการรักษาพยาบาลที่กระทรวงศึกษาธิการจีน มอบให้ในกรณีที่นักศึกษาต่างชาติป่วยด้วยโรคร้ายแรง ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ ต้องให้มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่หรือองค์กรให้ความช่วยเหลือนำใบจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเบิกเงินที่บริษัทประกันภัย เพราะบริษัทประกันภัยจะไม่ให้บริการรายบุคคล

(7) ค่าเดินทางข้ามเมืองหนึ่งครั้ง ในกรณีเมืองที่นักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจีนอาจจะไม่ใช่เมืองที่ไปศึกษาต่อ หรือเมืองที่นักศึกษาต่างชาติเรียนภาษาจีนพื้นฐานและเมืองที่เรียนวิชาเอกไม่ใช่เมืองเดียวกัน รวมทั้งเมืองที่นักศึกษาต่างชาติสำเร็จการศึกษาแล้วต้องไปยังอีกเมืองหนึ่งเพื่อจะเดินทางกลับประเทศ นักศึกษาต่างชาติจะได้รับค่าเดินทางข้ามเมืองในราคาตั๋วรถไฟตู้นอน ส่วนค่าอาหารและค่าเกินน้ำหนักสัมภาระให้นักศึกษาต่างชาติจ่ายเอง

(8) ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ให้นักศึกษาต่างชาติจ่ายเอง

5. การเตรียมและยื่นส่งเอกสารขอทุน

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลขอทุนการศึุกษาตามความจริง และข้อมูลแต่ละชุดต้องเตรียมไว้ 2 ฉบับดังนี้

(1) "ตารางขอทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน" (กรอกด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติพร้อมสามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต โดยต้องกรอกและยื่นส่งข้อมูลพื้นฐานผ่านหน้าเว็บของคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศแห่งชาติจีน เมื่อยื่นเอกสารแล้ว เว็บไซต์จะทำตารางการขอทุนการศึกษาให้โดยอัตโนมัติ

เว็บไซต์ของคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศแห่งชาติจีนคือ http://laihua.csc.edu.cn

สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ให้พิมพ์ตารางขอทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนออกมาจากเว็บไซต์ของคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศแห่งชาติจีนและกรอกส่งแนบมาพร้อมกับเอกสารอื่นๆ

(2) ปริญญาบัตรระดับสูงสุดที่ผ่านการรับรองแล้ว ถ้าผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่หรือมีงานทำแล้ว ต้องยื่นเอกสารที่เป็นใบรับรองการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ หรือใบรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ทำงานอยู่ ถ้าเอกสารต้นฉบันไม่ได้พิมพ์ด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษจีนหรือภาษาอังกฤษและรับรองว่าเป็นจริงด้วย

(3) ตารางผลการสอบที่ได้รับการรับรองว่าเป็นจริง ถ้าต้นฉบับไม่ได้พิมพ์ด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาจีนและอังกฤษด้วย

(4) แผนการศึกษาต่อในประเทศจีน (ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษร) เขียนด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

(5) สำเนา "ผลการตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติ" (ต้นฉบับตนเองเก็บไว้ แบบฟอร์มนี้พิมพ์โดยหน่วยงานตรวจโรคของประเทศจีน ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศแห่งชาติจีน) ให้กรอกด้วยภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจำเป็นต้องตรวจสุขภาพตามรายการที่กำหนดใน "แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติ" ผู้ที่ตรวจไม่ครบรายการกำหนด หรือไม่ติดภาพถ่ายผู้สมัครหรือไม่มีตราประทับบนภาพถ่าย หรือไม่มีลายเซ็นและตราประทับของโรงพยาบาล ถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพมีผลนาน 6 เดือน ผู้สมัครจึงควรเลือกเวลาตรวจสอบให้เหมาะสม

คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศแห่งชาติจีนจะไม่รับข้อมูลขอทุนจากรายบุคคล ข้อมูลการยื่นขอต้องส่งไปถึงสำนักเลขาธิการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ไม่ว่าผู้สมัครจะขอทุนสำเร็จหรือไม่ ข้อมูลขอทุนจะไม่ส่งกลับคืน

6. การคัดเลือกมหาวิทยาลัยและวิชาเอก


ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกวิชาเอกได้หนึ่งวิชาและมหาวิทยาลัย 3 แห่งที่เปิดสอนวิชานี้ และโปรดเลือกอย่างรอบคอบตาม "รายชื่อมหาวิทยาลัยที่รองรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้ทุนรัฐบาลจีนและสารบัญวิชาเอก"

7. การรับเข้าเรียนและส่งหนังสือแจ้ง

(1) คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศแห่งชาติจีนจะพิจารณาข้อมูลขอทุนของผู้สมัคร และมีสิทธิ์การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครเลือกตามควรแก่กรณี

(2) คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศแห่งชาติจีนส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติติดต่อมหาวิทาลัยล่วงหน้า ถ้าผู้สมัครได้รับจดหมายเชิญจากมหาวิทยาลัยนั้น ให้แนบมาพร้อมกับข้อมูลขอทุน คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศแห่งชาติจีนจะแจ้งไปทางมหาวิทยาลัยให้รับเข้าเรียนโดยตรง

(3) เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว ตามหลักการ นักศึกษาต่างชาติที่ได้ทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนมหาวิทยาลัยหรือระยะเวลาการศึกษาที่ระบุใน "หนังสือแจ้งเข้าเรียน" ซึ่งตนเองลงชื่อตกลงกันแล้ว

(4) คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศแห่งชาติจีนจะส่ง "รายชื่อผู้ได้รับทุน" "หนังสือแจ้งเข้าเรียน" และ "ตารางขอทำวิซ่าเข้าประเทศจีนของนักศึกษาต่างชาติที่ได้ทุน"(ตาราง JW201) ทางไปรษณีย์ให้สำนักเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม แล้วสำนักเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนจะส่งข้อมูลทั้งชุดถึงนักศึกษาที่ได้รับทุน

8. การขอทำวิซ่าเข้าประเทศจีน

เมื่อผู้สมัครได้รับ "หนังสือแจ้งเข้าเรียน" แล้ว ให้ถือ"หนังสือแจ้งเข้าเรียน" "ตารางขอทำวิซ่าเข้าประเทศจีนของนักศึกษาต่างชาติที่ได้ทุน"(ตาราง JW201) และ "ตารางผลการตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติ"(ดาวน์โหลดได้จาก www.csc.edu.cn) ไปยังสถานทูตจีนประจำประเทศของตนเองเพื่อขอทำวิซ่า และในวันที่ไปลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย ผู้สมัครต้องถือข้อมูลดังกล่าวที่เป็นต้นฉบับจริงติดตัวไปด้วย

9. วิธีการติดต่อสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)

ผู้ติดต่อ คุณรัตน์สุดา

ASEAN University Network Secretariat

โทรศัพท์ 00662-2153640 ต่อ 102,00662-2183263

แฟกซ์ 00662-2168808

E-mail:ratsuda@aun-sec.org

secretariat@aun-sec.org

ที่อยู่ อาคารจามจุรี 1 ห้อง 210 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท กรุงปักกิ่ง 10330
 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น