สมุดปกขาว "สถานะทางอินเตอร์เน็ตของจีน"
 การเผยแพร่:2010-06-10 18:16:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 8 มิถุนายนนี้ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศสมุดปกขาว "สถานะทางอินเตอร์เน็ตของจีน" โดยระบุว่า รัฐบาลจีนจะทุ่มกำลังผลักดันการพัฒนาอินเตอร์เน็ต โดยพยายามทำให้อัตราการใช้อินเตอร์เสน็ตเป็นไปอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนจะคุ้มครองเสรีภาพการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางอินเตอร์เน็ตตามกฎหมายของประชาชนอย่างจริงจังและแน่วแน่ รวมทั้งประกันสิทธิต่าง ๆ ของประชาชน อาทิ สิทธิการรับรู้สภาพที่เป็นจริง สิทธิการมีส่วนร่วม สิทธิการแสดงความคิดเห็นและสิทธิการตรวจสอบ เป็นต้น

สมุดปกขาว "สถานะทางอินเตอร์เน็ตของจีน" ระบุ ระหว่างปี 1997 – 2009 จีนได้ลงทุน 430 ล้านหยวนในการพัฒนาสิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐานทางอินเตอร์เน็ต และได้สร้างเครือข่ายโทรคมนาคมสายเคเบิ้ลทั่วประเทศ จนถึงสิ้นปี 2009 ตำบลกว่า 99% และหมู่บ้านชนบทกว่า 90% มีการเชื่อมต่อเข้าถึงอินเตอร์เน็ต จำนวนชาวเน็ตในประเทศจีนมีเกินกว่า 380 ล้านคน อัตราการกระจายตัวอย่างทั่วถึงทางอินเตอร์เน็ตมีเกือบ 29% ซึ่งเกินกว่าอัตราเฉลี่ยของโลก

ในสมุดปกขาวระบุว่า อินเตอร์เน็ตของจีนพัฒนาไปพร้อม ๆ กับกระแสการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของการปฏิรูปและการเปิดสู่ภายนอกของจีน ทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดันกระบวนการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน ขณะที่เศรษฐกิจและสังคมจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ กับการเรียกหาหลักใจทางวัฒนธรรมที่นับวันเพิ่มมากยิ่งขึ้น การกระจายตัวของอินเตอร์เน็ตจะมีความทั่วถึงมากขึ้นในจีน ดังนั้น รัฐบาลจีนจะทุ่มกำลังผลักดันการพัฒนาของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไป โดยพยายามให้อัตราความทั่วถึงทางอินเตอร์เน็ตสูงขึ้นถึง 45% ใน 5 ปีข้างหน้า

ในสมุดปกขาวระบุต่อว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางอินเตอร์เน็ตของประชาชนจีนได้รับการคุ้่มครองทางกฎหมาย โดยสามารถแสดงความคิดเห็นในอินเตอร์เน็ตด้วยรูปแบบต่าง ๆ ปัจจุบันในจีน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างคึกคักมาก การโพสต์ข้อความและบทความต่าง ๆ ตามฟอรั่มทางอินเตอร์เน็ตและบล็อกของชาวเน็ตจีนมีจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นที่ยากจะคาดเดาสำหรับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก จากตัวเลขทางสถิติปรากฏว่า ปัจจุบัน จีนมีฟอรั่มทางอินเตอร์เน็ตกว่า 1 ล้านแห่ง มีผู้เปิดบล็อกกว่า 220 ล้านคน ชาวเน็ตจีนกว่า 66% แสดงความคิดเห็นผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ชาวเน็ตจีนเข้าร่วมการเผยแพร่ข่อมูลข่าวสารอย่างคึกคัก และร่วมทำให้อินเตอร์เน็ตมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในสมุดปกขาวระบุว่า รัฐบาลจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเสียงสะท้อนและการตรวจสอบจากประชาชนโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ปัจจุบัน เว็บไซต์รัฐบาลส่วนใหญ่มีการติดประกาศอีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับฟังเสียงสะัท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารของรัฐบาล คำพูดและความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้่รับความสนใจจากทางการอย่างไม่เคยมีมาก่อน บรรดาผู้นำจีนได้คลิกเข้าอินเตอร์เน็ตบ่อยครั้ง เพื่อจะได้รับทราบถึงความปรารถนาของประชาชน บางครั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวเน็ตผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยตรง และร่วมกันอภิปรายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติ ตอบคำถามของชาวเน็ต ทั้งนี้ เมื่อใดที่หน่วยงานรัฐบาลในระดับต่าง ๆ จะออกนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งอย่างใด ก็มักจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตก่อนเสมอ การสำรวจโดยวิธีสุ่มตัวอย่างปรากฏว่า ชาวเน็ตกว่า 60% มีการประเมินผลเชิงบวกต่อการที่รัฐบาลยอมรับการตรวจสอบของประชาชนโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเห็นว่า สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงประชาธิปไตยและความก้าวหน้าของสังคมจีน

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น