ข้อเสนอเกี่ยวกับ“แผนฯ 5 ปี ฉบับที่ 14”มีข้อกำหนดและมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการสร้างเสริมความสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
 การเผยแพร่:2020-10-31 16:15:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

นายนิ่ง จี๋เจ๋อ รองประธาน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ระบุว่า ข้อเสนอเกี่ยวกับการร่าง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14” มีข้อกำหนดและมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการสร้างเสริมความสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนับร้อยล้านคน

ด้านการมีงานทำ จะจัดนโยบายการมีงานไว้ในอันดับต้น ๆ  สร้างโอกาสการมีงานทำมากขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น

                ด้านการมีรายได้ จะรักษารายได้ประชากรให้อยู่ในระดับเดียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในเบื้องต้น

ด้านการศึกษา จะส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                ด้านวัฒนธรรมและการกีฬา จะจัดงานวัฒนธรรมมวลชนอย่างกว้างขวาง และจัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนอย่างกว้างขวาง

                ด้านสุขภาพ จะเดินหน้าโครงการจีนสุขภาพดีอย่างรอบด้าน

                ด้านประกันการยังชีพผู้สูงอายุ จะดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อรับมือสังคมผู้สูงอายุอย่างจริงจัง ปรับระบบบริการผู้สูงอายุในเบื้องต้นให้สมบูรณ์ขึ้น

                ตลอดจนด้านประกันสังคม จะปรับปรุงระบบประกันสังคมถ้วนหน้าที่มีความสมดุล เป็นธรรม เป็นหนึ่งเดียว และยั่งยืนในหลายระดับ

(TIM/LING/CAI)

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น