บทวิเคราะห์ : นโยบายบริหารประเทศ‘สี จิ้นผิง’สร้างโอกาสแห่งความร่วมมือและชัยชนะร่วมกันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
 การเผยแพร่:2020-11-04 17:56:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

การประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2020  ที่ประชุมได้พิจารณาผ่าน “ข้อเสนอของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 และเป้าหมายระยะยาว ปี 2035”

“ข้อเสนอฯ” ดังกล่าวได้ลงลึกวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศที่จีนกำลังเผชิญ เสนอเป้าหมายระยะยาวปี 2035 อีกทั้งกำหนดหลักนโยบาย เป้าหมาย ภาระหน้าที่ ตลอดจนมาตรการสำคัญ ในการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 กลายเป็นคู่มือปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 5 ปี หรือกระทั่งนานกว่านั้นของจีน

“ข้อเสนอฯ” เกี่ยวกับการวางแผนครั้งนี้กำหนดขึ้นภายใต้การนำด้วยตนเองของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ และประธานาธิบดีจีน สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและนโยบายด้านการบริหารประเทศที่พัฒนาตามกาลเวลาของนายสี จิ้นผิง เป็นที่แน่นอนว่า การประชุมครั้งนี้มีความหมายและจะส่งผลกระทบที่สำคัญและลึกซึ้งยาวไกลต่อทั้งจีนเองซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 รวมถึงต่อโลกภายนอก

เมื่อเจาะจงนโยบายภายในประเทศและต่างประเทศที่สำคัญที่ระบุไว้ใน “ข้อเสนอฯ” สามารถสรุปได้ว่า ในอนาคต พร้อม ๆ กับที่จีนใช้ความพยายามพัฒนาตนเองนั้น จีนยังจะสร้างโอกาสแห่งความร่วมมือและชัยชนะร่วมกันมากยิ่งขึ้นกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกด้วย

ด้านกิจการภายในประเทศ จีนจะสร้างระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยมระดับสูงผ่านการลงลึกการปฏิรูปอย่างรอบด้าน การเติบโตทางเศรษฐกิจนับวันยิ่งต้องพึ่งพาการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภายในประเทศมากขึ้น ศักยภาพของประชาชนจีนจำนวน 1,400 ล้านคนจะถูกกระตุ้นออกมาอย่างเต็มที่  ร่วมกันสร้างความมั่งคั่งมากขึ้นและแสวงหาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงามยิ่งขึ้น ขนาดของตลาดจีนย่อมจะขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2020 คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ของจีนจะมีมูลค่าทะลุ 100 ล้านล้านหยวน ปี 2019 มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนมีจำนวน 41.2 ล้านล้านหยวน กลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางในจีนนับจนถึงสิ้นปี 2019 มีจำนวนกว่า 400 ล้านคน และย่อมมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นต่อไป จีนจะเป็นตลาดส่งออกสินค้าที่ใหญ่เป็นพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ด้านกิจการต่างประเทศ นายสี จิ้นผิง เคยเน้นหลายครั้งว่า การเปิดประเทศนำมาซึ่งความก้าวหน้า การปิดประเทศย่อมทำให้ล้าหลัง ด้วยเหตุนี้ แม้ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจจะประสบแรงต้าน เอกภาคีนิยมและลัทธิกีดกันผงาดขึ้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างและลึกซึ้งยาวไกล การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดกระทั่งถูกขัดขวาง แต่การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งนี้ ได้ประกาศอย่างหนักแน่นว่า จีนจะดำเนินการเปิดประเทศในระดับที่สูงขึ้น จะขยายการอนุญาตเข้าตลาดแก่บริษัททุนต่างชาติต่อไป และจะสร้างบรรยากาศประกอบธุรกิจที่เป็นแบบตลาดและสากล ตลอดจนปฏิบัติตามกฏหมาย ทำให้จีนกลายเป็นดินแดนที่เอื้อต่อการลงทุนสร้างธุรกิจของพ่อค้าต่างชาติ ขนาดการนำเข้า-ส่งออกสินค้า การใช้ทุนต่างชาติและการลงทุนในต่างประเทศของจีนต่างขยายตัวต่อไป ประเทศจีนที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นและทุ่มเทส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศนั้น ย่อมจะสร้างโอกาสมากยิ่งขึ้นด้านการค้าและการลงทุนแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างแน่นอน

จีนส่งเสริมการเปิดประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอด แม้เผชิญการทดสอบจากความเสี่ยงของโควิด-19 ก็ตาม งานแสดงสินค้านำเข้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานที่นครเซี่ยงไฮ้ ในวันที่ 4 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นั้น ได้ขยายพื้นที่แสดงสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับครั้งที่แล้ว หน่วยงานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมีจำนวนถึง 112,000 ราย จำนวนบุคคลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมีมากถึง 400,000 คน

อาจารย์ กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ภาพรวมนโยบายที่กำหนดขึ้นในที่ประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งนี้ ทำให้เราเห็นว่า จีนมีการวางนโยบายและทิศทางในทุกมิติอย่างทั่วถึง เป็นตัวอย่างที่ทุกประเทศควรศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ หากเราเข้าใจและศึกษาภาพรวมของนโยบายเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้งแล้ว ทุกประเทศจะเกิดความร่วมมือกัน อันจะนำไปสู่ความมั่นคงในระดับภูมิภาค และความร่วมมือในระดับภูมิภาคต่อไปอีกด้วย

มีเหตุผลให้เชื่อมั่นได้ว่า การผูกมิตร เจรจาความร่วมมือ ดำเนินการค้าขาย อำนวยประโยชน์แก่กันและได้รับชัยชนะร่วมกันกับจีนซึ่งเป็นประเทศที่ยืนหยัดความเสมอภาคเท่าเทียม ความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์แก่กัน และส่งเสริมการสร้างสรรค์ประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันนั้น ย่อมจะเป็นทางเลือกของประเทศส่วนใหญ่ของโลกอย่างแน่นอน (TIM/LU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น