ผู้แทน 2977 คนของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 มีความเป็นตัวแทนในวงกว้าง
 การเผยแพร่:2023-02-27 17:17:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ผู้แทน 2977 คนของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14  มีความเป็นตัวแทนในวงกว้าง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ การประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 39 ผ่านมติเกี่ยวกับการอนุมัติรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แทนสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 โดยได้ยืนยันคุณสมบัติของผู้แทนประชาชน 2,977 คน  และคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติได้ประกาศรายชื่อผู้แทนประชาชนที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 14 อย่างเป็นทางการ

รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า "สนับสนุนการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและระบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน" "เป็นแบบอย่างการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย" "มีการติดต่อใกล้ชิดกับประชาชน" "ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาชน" เป็นลักษณะทั่วไปของผู้แทนชุดใหม่นี้

กฎหมายเลือกตั้งของจีนกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้แทนของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและสภาประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับ ควรเป็นตัวแทนในวงกว้าง และควรมีจำนวนผู้แทนที่เหมาะสมจากแวดวงอาชีพระดับพื้นฐาน โดยเฉพาะผู้แทนกรรมกรเกษตรกร ปัญญาชน และควรมีผู้แทนสตรีในจำนวนที่เหมาะสม คาดว่าจำนวนผู้แทนสตรีควรต้องเพิ่มสัดส่วนเรื่อยๆ

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้แทนที่ได้รับเลือกนั้น มีความเป็นตัวแทนสูงและได้แบ่งสัดส่วนจากวงการต่างๆ อย่างดี   จากข้อมูลที่เปิดเผยพบว่า ผู้แทนที่ได้รับเลือก 2,977 คนนี้ มีความเป็นตัวแทนในวงกว้างมาก แต่ละภาคส่วนกลุ่มชาติพันธุ์และวงการต่างๆ ได้เลือกผู้แทนในจำนวนที่เหมาะสม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้แทนจากชนกลุ่มน้อย 442 คน คิดเป็น 14.85% ของจำนวนผู้แทนทั้งหมด ซึ่งชนกลุ่มน้อย 55 ชนเผ่าของจีนต่างมีผู้แทนได้เลือกในสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติครั้งที่ 14

มีผู้แทนที่เป็นชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับประเทศ 42 คน

ผู้แทนที่ได้รับเลือกอีกสมัยมีจำนวน 797 คน คิดเป็น  26.77% ของจำนวนผู้แทนทั้งหมด

ผู้แทนที่เป็นสตรีมี 790 คน คิดเป็น 26.54% ของจำนวนผู้แทนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 1.64 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ผู้แทนกลุ่มกรรมกรและเกษตรกร 497 คน คิดเป็น 16.69% ของจำนวนผู้แทนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 0.99% ในจำนวนนี้มีผู้แทนที่เป็นแรงงานจากชนบท 56 คน

ผู้แทนกลุ่มช่างฝีมือเฉพาะด้าน 634 คน คิดเป็น 21.3% ของจำนวนผู้แทนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 0.73%

ผู้แทนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคและรัฐบาล  969 คน คิดเป็น  32.55% ของจำนวนผู้แทนทั้งหมด ลดลง 1.38%


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น