UNICEF ระบุเด็ก 1,460 ล้านคนขาดแคลนการคุ้มครองทางสังคม
 การเผยแพร่:2023-03-03 17:02:46   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา  กองทุนเพื่อเด็กสหประชาชาติ(UNICEF) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO : International Labour Organization)  ร่วมออกรายงาน  โดยระบุว่าจากปี 2016 - 2020  จำนวนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีและขาดการคุ้มครองทางสังคมได้เพิ่มขึ้น 50 ล้านคน  ซึ่งทำให้ยอดจำนวนเด็กที่ขาดการคุ้มครองทางสังคมในโลกพุ่งถึง 1,460 ล้านคน  การคุ้มครองทางสังคมที่ขาดแคลนเป็นสำคัญ คือ  สวัสดิการของเด็กที่ชำระด้วยเงินสดหรือการลดหย่อนภาษี

รายงานดังกล่าวมีหัวข้อว่า ความต้องการอันเร่งด่วนของเด็กจำนวน 1,000 ล้านคน  สร้างสรรค์การคุ้มครองทางสังคมโดยทั่วไปให้แก่เด็ก  โดยระบุว่า  ในช่วงปี 2016-2020  อัตราการครอบคลุมด้านสวัสดิการของเด็กและครอบครัวตกอยู่ในภาวะลดน้อยลงหรือหยุดชะงักงันในทุกภูมิภาคของโลก  อัตราการครอบคลุมด้านสวัสดิการของเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนได้ลดจากประมาณ 51% ลงมาเป็น 42%  ส่วนอัตราการครอบคลุมด้านสวัสดิการของเด็กในเอเชียกลาง  เอเชียใต้  เอเชียตะวันออก  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็นประมาณ 21% 14% 11%  และ  28% ตามลำดับ

รายงานดังกล่าวเน้นว่า  หากไม่ให้การคุ้มครองทางสังคมอันเพียงพอ  เด็ก ๆ จะเผชิญความยากจน  โรคภัยไข้เจ็บ  สูญเสียโอกาสการเข้าโรงเรียน  และขาดสารอาหาร  ตลอดจนเผชิญความเสี่ยงการสมรสก่อนวัยอันควรและตกเป็นแรงงานเด็ก

รายงานยังระบุด้วยว่า  ในขอบเขตทั่วโลก  ความเป็นไปได้ของเด็กที่อยู่ในภาวะสุดยากจนนั้น คิดเป็น 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ  เด็กเหล่านี้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา  การรักษาพยาบาล  ที่อยู่อาศัย  โภชนาการ  สุขาภิบาล  หรือน้ำ(YIM/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น