จีนจะฟื้นฟูการเดินทางไปต่างประเทศท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติมิตรของพลเมืองจีนตั้งแต่ 8 ม.ค. 2023
 การเผยแพร่:2022-12-28 17:55:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เพื่อให้งานป้องกันควบคุมการระบาดของโควิด-19 กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมดำเนินควบคู่กันไปด้วยดี ปรับตัวให้สอดรับกับแนวโน้มและความต้องการในระยะใหม่ของการป้องกันควบคุมโรคระบาด คุ้มครองความปลอดภัยทางชีวิตและสุขภาพของประชาชน ประกันและส่งเสริมการไปมาหาสู่กันของผู้คนระหว่างจีนกับต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนกำหนดจะปรับปรุงนโยบายและมาตรการบริหารการตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2023 มีรายละเอียดสำคัญดังนี้

1.ฟื้นฟูการพิจารณาหนังสือเดินทางทั่วไปของพลเมืองจีนที่ต้องการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติมิตรในต่างแดนอย่างมีระเบียบ ฟื้นฟูการออกใบอนุญาตเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจที่ฮ่องกงของพลเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ 2.ฟื้นฟูการพิจารณาอนุมัติต่ออายุหรือปรับเปลี่ยนวีซ่า ใบอนุญาตพำนักอาศัยและใบรับรองการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติ หากผู้ขอมีความต้องการเร่งด่วนสามารถยื่นเรื่องได้ 3.ฟื้นฟูบริการออกวีซ่าที่ด่านศุลกากร ฟื้นฟูนโยบายปลอดวีซ่าสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางแวะผ่านภายใน 24/72/144 ชั่วโมง และการออกใบอนุญาตเข้าเมืองฉบับชั่วคราว (LF/yim/cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น