จีนเริ่มใช้แผนป้องกันและควบคุมโควิด-19 แบบ “ชนิด B บริหาร B”
 การเผยแพร่:2023-01-09 16:57:11   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2023  จีนจะดำเนินใช้แผนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบ “ชนิดB บริหาร B” อย่างเป็นทางการ  โดยจะปรับใช้มาตรการดังต่อไปนี้

1)จะไม่ใช้มาตรการแยกตัวต่อผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 อีกต่อไป  และไม่กำหนดว่าใครเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

2) ไม่กำหนดเขตเสี่ยงสูงหรือเขตเสี่ยงต่ำอีกต่อไป

3) สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะให้รักษาพยาบาลตามสภาพต่าง ๆ ของผู้ป่วย  และจะปรับปรุงนโยบายเพื่อประกันการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม

4) หลักการตรวจเชื้อคือ  ให้การบริการตรวจต่อผู้ที่สมัครใจ

5) ปรับความถี่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

และ6) ไม่ใช้มาตรการบริหารเพื่อตรวจโรคติดต่อต่อนักเดินทางและสินค้าที่เข้าเมืองอีกต่อไป

ความแตกต่างระหว่าง “ชนิด B บริหารA” กับ “ชนิด B บริหาร B ” ขึ้นอยู่กับเวลารายงานสถานการณ์โรค  มาตรการแยกตัว  การกำหนดเขตบริหาร  การคมนาคม  และการกักกันโรค

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและรักษาโรคติดต่อ  จีนจัดโรคติดต่อเป็นชนิด A  ชนิด B  และชนิด C รวม 3 ชนิด โรคติดต่อชนิด A มีอยู่ 2 โรคคือ  กาฬโรคและอหิวาตกโรค  โรคติดต่อชนิด B มี 27 โรค  ซึ่งรวมถึงโรคที่ติดเชื้อโควิด-19    โรคซาร์ส  โรคเอดส์  และวัณโรค เป็นต้น  ส่วนโรคติดต่อชนิด C มี 11 โรค ซึ่งรวมถึงไข้หวัดใหญ่  และคางทูมเป็นต้น

สำหรับการบริหารเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชนิด B รวมถึงการใช้มาตรการบังคับ  ซึ่งรวมถึงการควบคุมการจราจรและจำกัดกิจกรรมชุมนุม  เป็นต้น

นอกจากนี้แผนป้องกันและควบคุมโควิด-19 แบบ “ชนิดB บริหาร B” รวมถึง  แผนในภาพรวม  และแผนดำเนินการ  โดยรัฐบาลส่วนกลางรับผิดชอบวางแผนในภาพรวม  ส่วนพื้นที่ต่าง ๆ รับผิดชอบกำหนดแผนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมของแต่ละพื้นที่ (Bo/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น