สํานักงานกระทรวงการต่างประเทศจีนประจําฮ่องกงประณามอังกฤษ หยุดสิ่งที่เรียกว่ารายงานครึ่งปีที่แทรกแซงฮ่องกงอย่างไร้เหตุผลได้แล้ว
 การเผยแพร่:2023-01-13 16:39:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เมื่อวันที่ 12 มกราคม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศประจําฮ่องกงของจีนได้กล่าวประณามอย่างแข็งกร้าวต่อรัฐบาลอังกฤษที่ออกสิ่งที่เรียกว่ารายงานปัญหาฮ่องกงครึ่งปีอีกครั้ง ซึ่งใส่ร้ายป้ายสีต่อกฎหมายความมั่นคงและระบบการเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ดูหมิ่นประชาธิปไตย เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรมของฮ่องกงอย่างไร้เหตุผล เป็นการแทรกแซงกิจการฮ่องกงและกิจการภายในของจีนอย่างรุนแรง เหยียบย่ำหลักการกฎหมายระหว่างประเทศและกฎเกณฑ์พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างรุนแรง 

โฆษกจีนกล่าวว่า ในช่วง 25 ปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่มาตุภูมิ รัฐบาลจีนได้ดําเนินนโยบาย "หนึ่งประเทศ สองระบบ" "คนฮ่องกงปกครองฮ่องกง" และมีการปกครองตนเองในระดับสูงอย่างรอบด้านและแม่นยําและแน่วแน่ ซึ่งหลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ในฮ่องกงประสบความสําเร็จที่ได้รับความยอมรับจากทั่วโลก รายงานของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ก็ได้วาดพิมพ์เขียวเพื่อยืนหยัดและปรับปรุง"หนึ่งประเทศ สองระบบ"ให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น รัฐบาลเขตบริหารพิเศษชุดใหม่ของฮ่องกงได้รวมตัวกันนําทุกภาคส่วนของสังคมต่อสู้กับการแพร่ระบาด ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งได้รับความเห็นด้วยและการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากชาวฮ่องกง ปัจจุบัน ฮ่องกงกําลังอยู่ในขั้นตอนใหม่จากความวุ่นวายไปสู่การปกครองและไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี

โฆษกจีนยังชี้ว่า การใช้กฎหมายความมั่นคงของฮ่องกงและการปฏิบัติของระบบการเลือกตั้งใหม่ได้รักษาความมั่นคงของชาติและความมั่นคงทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สิทธิและเสรีภาพที่กว้างขวางของชาวฮ่องกงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม นักลงทุนต่างชาติต้อนรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ปลอดภัย มั่นคงและคาดการณ์ได้มากขึ้น นี่คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของผู้คนที่ปราศจากอคติใดๆ สิ่งที่เรียกว่ารายงานของอังกฤษที่ใส่ร้ายนโยบายของรัฐบาลกลางต่อฮ่องกง เป็นการใส่ร้ายป้ายสีต่อการปกครองตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มุ่งทําลายชื่อเสียงแนวโน้มการพัฒนาของฮ่องกง โดยเมินเฉยต่อกระแสหลักทางความคิดเห็นของประชาชนฮ่องกงที่ต้องการแสวงหาความมั่นคงและการพัฒนา พยายามล้างมลทินให้กับผู้ต่อต้านจีนและก่อความวุ่นวายในฮ่องกงที่มีจํานวนน้อยนิดโดยไม่คำนึงถึงความถูกผิดอย่างน่ารังเกียจ 

โฆษกจีนยังชี้ย้ำว่า หลักนิติธรรมเป็นรากฐานที่สําคัญของความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของฮ่องกง หน่วยงานบริหารปกครองของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หน่วยงานตุลาการมีความยุติธรรมและเป็นธรรม เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย สอดคล้องกับอํานาจตามกฎหมายและปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย เป็นการกระทําที่ชอบธรรมในการรักษาความมั่นคงของชาติและความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของฮ่องกง ซึ่งไม่อนุญาตให้กองกําลังภายนอกใดมาบงการตามใจชอบ

โฆษกจีนเน้นว่า ภายหลังการกลับคืนสู่มาตุภูมิของฮ่องกง พื้นฐานทางกฎหมายของรัฐบาลจีนในการปกครองเขตบริหารพิเศษฮ่องกงคือรัฐธรรมนูญจีนและกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกง ไม่ใช่แถลงการณ์ร่วมจีน-อังกฤษ อังกฤษไม่มีอำนาจอธิปไตย การบริหารและการกำกับดูแลฮ่องกงหลังกลับคืนสู่จีน แต่กลับใช้แถลงการณ์ร่วมจีน-อังกฤษเป็นข้ออ้างพูดติดปากในสิ่งที่เรียกว่า "ความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์"  ซึ่งสวนทางกับยุคสมัยและทิศทางของสถานการณ์อย่างแท้จริง เป็นการไกล่เกลี่ยทางการเมืองที่ไร้ซึ่งเหตุผล

โฆษกจีนยังย้ำว่า ฮ่องกงเป็นฮ่องกงของจีน และกิจการฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีนทั้งสิ้น จีนเรียกร้องให้อังกฤษวางตำแหน่งให้ถูกต้อง  ละทิ้งสองมาตรฐานและปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎเกณฑ์พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หยุดการแสดงทางการเมืองที่ไร้ค่าเหล่านี้ทันที หยุดการแทรกแซงกิจการฮ่องกงและกิจการภายในของจีนด้วยข้ออ้างใดๆทันที และหยุดสิ่งที่เรียกว่ารายงานครึ่งปีของปัญหาฮ่องกงโดยเร็ว (yim/kt/cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น