สี จิ้นผิงลงนามคำสั่งประธานคณะกรรมการธิการทหารส่วนกลาง แถลง “กฎเกณฑ์บริหารริบบิ้นเครื่องหมายรางวัลของกองทัพ”
 การเผยแพร่:2023-01-29 16:55:52   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

นายสี จิ้นผิง ประธานคณะกรรมธิการทหารส่วนกลางของจีน ลงนามในคำสั่ง “กฎเกณฑ์บริหารริบบิ้นเครื่องหมายรางวัลของกองทัพ” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023

กฎเกณฑ์นี้ยึดแนวคิดสี จิ้นผิง ว่าด้วยสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนในยุคใหม่ เป็นการปฏิบัติตามแนวคิดสี จิ้นผิงว่าด้วยการสร้างสรรค์กองทัพให้เข้มแข็งเกรียงไกรและปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูประบบนโยบายด้านการทหาร มุ่งมั่นพร้อมรบ ทำให้ระบบรางวัลคุณความดีทางทหาร (Merit Citation)มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น สานต่อจากที่เคยใช้ในอดีตและรังสรรค์นวัตกรรม รักษาเอกลักษณ์ของจีนและทำตามแบบประเพณีสากล สร้างสรรค์ระบบบริหารรางวัลคุณความดีทางทหารที่มีความหมายสมบูรณ์ ลักษณะเด่นชัด และชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของรางวัลคุณความดีทางทหาร เพิ่มแรงดึงดูดให้กับอาชีพทหารและความภูมิใจต่อภาระหน้าที่กับเกียรติยศความเป็นทหาร เสริมสร้างทัศนคติในการปกป้องเกียรติยศ นับถือวีรกรรม และการประพฤติให้เป็นแบบอย่างแก่ทหาร

“กฎเกณฑ์บริหารริบบิ้นเครื่องหมายรางวัลของกองทัพ” นับเป็นเอกสารสำคัญที่เป็นกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยงานบริหารรางวัลคุณความดีของทหารอย่างเป็นระเบียบและรอบด้านฉบับแรก โดยยืนหยัดการชี้นำการพัฒนาระบบเกียรติยศและคุณความดีสำหรับนายทหารของประธานสี จิ้นผิง และยึดหลักแนวทางการสร้างกฎเกณฑ์บริหารริบบิ้นเครื่องหมายรางวัลของกองทัพจีน ในด้านการออกแบบริบบิ้น จัดลำดับเครื่องหมายรางวัลบนริบบิ้น และกำหนดจำนวนรางวัล จะกำหนดตามประสบการณ์และเกียรติยศพิเศษในการออกศึก การมีส่วนร่วมในปฏิบัติการทหารสำคัญ หรือเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญ ตลอดจนมีประสบการณ์ทำงานในเขตพื้นที่ทุรกันดารหรืออันตรายมาก ในด้านการสร้างระบบและคัดเลือกรางวัล ยืนหยัดหลักการให้หลอมรวมอัตลักษณ์ของทุกเหล่าทัพ สร้างรางวัลคุณความดีครอบคลุมทั้งเกียรติยศ คุณความดีของทหาร ผลงานที่ควรเชิดชูและความเสียสละต่อภาระหน้าที่

ลักษณะของริบบิ้นเน้นที่ลวดลายกับสีสันสุนทรีย์ และให้ความเคารพเท่าเทียมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับนายทหารทั่วไป โดยไม่แบ่งตำแหน่งยศทหาร แต่จะพิจารณาผลงานในมาตรฐานเดียว กำหนดจำนวนสายของริบบิ้นและเครื่องหมายรางวัลบนริบบิ้นตามคุณงามความดีที่ผู้ได้รับรางวัลเคยสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริง สะท้อนให้เห็นความเสมอภาคในการรับรางวัลคุณความดีของทหารในทุกระดับ สืบทอดประเพณีปฏิบัติที่น่าภาคภูมิใจของกองทัพจีนในประวัติศาสตร์ อ้างอิงประสบการณ์ที่ดีในการกำหนดการสะท้อนรางวัลคุณความดีของทหาร พยายามใช้สีสันที่แสดงถึงพันธุกรรมสีแดงของกองทัพจีน ออกแบบให้สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาสร้างสรรค์กองทัพในยุคสมัยใหม่ สะท้อนถึงภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของกองทัพจีนยุคใหม่

การประกาศแถลง “กฎเกณฑ์บริหารริบบิ้นเครื่องหมายรางวัลของกองทัพ” ฉบับนี้ เป็นการสร้างหลักประกันเชิงระบบสำหรับกำหนดกลไกบริหารรางวัลคุณความดีของทหาร แสดงบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้แก่กลไกมอบรางวัลคุณความดีทหาร ปรับปรุงกลไก ประกันสวัสดิการทหารให้ดำเนินการอย่างราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งานของกลไกตรวจวินัยของทหาร(LF/bo/cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น