ซานเจียงหยวน 20 ปีที่ปกป้องดูแล และสร้าง “หอเก็บน้ำจีน”
 การเผยแพร่:2023-03-24 16:08:51   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 22 มีนาคม เป็นวันน้ำโลก มณฑลชิงไห่ที่อยู่ในที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายหลัก  3 สายของจีน ได้แก่ แม่น้ำแยงซี แม่น้ำเหลืองและแม่น้ำล้านช้าง  พื้นที่ราบสูงผืนนี้ ก็คือซานเจียงหยวนที่ได้รับฉายาว่าเป็น "หอเก็บน้ำของจีน"  ปีนี้ครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติซานเจียงหยวน

\

ที่นี่เป็นพื้นที่กักเก็บทรัพยากรน้ำจืดที่สำคัญของประเทศจีน และเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพบนที่ราบสูงมากที่สุด เนื่องจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่อุ่นขึ้นและการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ ทำให้ระบบนิเวศวิทยาของซานเจียงหยวนในช่วงระยะหนึ่งเสื่อมโทรมลง แม่น้ำเกิดวิกฤตแห้งแล้งบ่อยครั้ง ทะเลสาบจำนวนมากสูญหายไป สัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว และความสามารถในการเก็บน้ำลดลง ทำให้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำตอนกลางและตอนล่างเกิดภัยแล้งและอุทกภัย คุกคามถึงความปลอดภัยทางนิเวศวิทยาในพื้นที่ดังกล่าว

\

จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศของซานเจียงหยวน ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การปกป้องระบบนิเวศของซานเจียงหยวนได้พัฒนาจากการอนุรักษ์อย่างเดียวมาเป็นการประสานการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อบรรลุซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของมนุษย์และธรรมชาติ (Bo/LR/Patt)

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น